* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 


 

 

 

 

 

 

افتخارآفرينان دبيرستان در المپياد علمي كشور  - سالتحصيلي 93-92

سفر نامه تصويري اردوي مطالعاتي رامسر ( ويژه پايه چهارم ) - ديماه 92

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس : تبریز-خیابان آزادی نرسیده به ابوریحان-ابتدای خیابان حج (جنت سابق)مجتمع اموزشی میثاق-دبیرستان میثاق 2تلفن : 04134753475دورنگار : 04134752422رايانامه : misaghhighschool@gmail.com